Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

TGEF:s ställningstagande i varvsfrågan

Som framgår av kronologin hade diskussion om detta ärende pågått mellan sökanden och kommunen sedan våren 2001. På hösten 2001 ankom ansökan om förhandsbesked till kommunen. Sedan föreföll ingenting hända i ärendet under ett halvår. TGEF höll sin årsstämma i maj, cirka ett halvår efter ansökan. Därvid antogs en miljöplan som bland annat fastslog att:

  • Naturen på Tynningö; grönområden, stränder, skogar, fält och ängar ska bevaras
  • Nybebyggelse på Tynningö sker inom redan befintliga fastigheter med miljöaspekterna tillgodosedda för att bevara grönområden
  • Vi är positiva till permanentboende med ökad sysselsättning för dessa permanentboende på Tynningö för att vår ö ska överleva och utvecklas i en positiv riktning

Efter stämman verkade hanteringen av ärendet ta fart. Cirka tre veckor efter stämman beslöt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att begära remiss av bl.a. TGEF. TGEF svarade 2002-08-14 att man var positiv till utbyggnaden och att den ej kommer att påverka omfattningen och kvaliteten på tillgängliga strandområden.

Två veckor efter det att detta svar kom in ställde sig kommunens arbets- och planeringsutskott positivt till eventuell varvsbyggnad. Det förefaller för en utomstående betraktare som hanteringen av ärendet har påverkats av TGEF:s positiva remiss.

Det är därför viktigt att slå fast att när TGEF gav sitt yttrande till kommunen hade inte styrelsen informerat sina medlemmar om ärendet. Inte ens de medlemmar som har sina fastigheter mycket tätt inpå det föreslagna industriområdet hade tillfrågats av styrelsen.

Det förefaller som remissen tagit fasta på den tredje refererade punkten i miljöplanen ovan, medan de två övriga refererade punkterna verkar ha ignorerats.  TGEF:s remiss kom av många att uppfattas som ytterst kontroversiellt.

När de närmast boende i början på september fick kännedom om ärendet kontaktade de styrelsen för att få en omprövning av ärendet till stånd. Först när styrelsen kallade till extra föreningsstämma för att mer än 10 procent av medlemmarna begärt detta, så skickade styrelsen ut information om ärendet och sitt ställningstagande. I utskicket till sina medlemmar skrev man att de som försökt informera om ärendet spridit desinformation, och sade också att man skulle avgå om stämman beslutade att avfatta ett annorlunda yttrande än styrelsens.

TGEF extra föreningsstämma

TGEF beslutade som framgår av kronologin med knapp majoritet att godkänna styrelsens yttrande till Vaxholms stad. Stämman var den mest besökta under föreningens historia, vilket visar att denna fråga engagerar många på ön.

Styrelsen hade i kallelsen till stämman meddelat att man omedelbart skulle avgå om man ej fick stöd i denna fråga. 52 medlemmar röstade för att godkänna styrelsens tidigare yttrande, medan 49 röstade för att avvisa yttrandet. Som motiv för sin tillstyrkan angav styrelsen bland annat att man hittills aldrig ställt sig negativ till någon utbyggnad som TGEF yttrat sig om, samt att strandskyddet var en kommunal fråga.

Å ena sidan fanns alltså en knapp majoritet inom TGEF för att omvandla marken till industrimark. Å andra sidan fanns en nästan lika stor grupp inom TGEF som verkar ha bedömt att den allemansrättsliga tillgången till området är så viktig att den var beredd att fälla styrelsen på denna fråga. Därtill kommer de som inte är medlemmar och därför inte kunnat påverka beslutet. Medlemsskap i TGEF kostar 5000 kronor.

Till de tidigare skälen mot att medge dispens har nu tillkommit att en stor grupp på Tynningö uppenbarligen anser området som viktigt att bevara som ett allemansrättsligt tillgängligt område.


Senast ändrad: 2011-06-30

Webmaster: Örjan Wikström