Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Välkommen till Tynningö Strandskyddsförening


Tynningö Strandskyddsförening bildades under vintern 2002/2003 främst med anledning av planer på att bebygga strandängen i Hemviken på Tynningö med varvsindustri.

Föreningens syfte är att:

  • Verka för bevarande av allemansrättsligt tillgängliga strandskyddsområden på Tynningö
  • Sprida information till medlemmarna om dessa områden
  • klargöra villkor för allemansrättsligt nyttjande och markägarens brukande

Medlemsskap

Var och en som bor på eller hyr fastighet på Tynningö eller någon av de kringliggande öar som kan sägas tillhöra Tynningö, eller som ingår hushållsgemenskap med sådan person, och som stödjer föreningens syfte kan bli medlem.

Avgiften är för närvarande uppdelad till skilda belopp:

  • Medlem som önskar få del av kallelse till föreningsstämma och andra handlingar per e-post (e-postmedlem): Avgiftsfritt!
  • Medlemmar som önskar få föreningshandlingar sig tillsända per post (postmedlem) 75:-/år

Styrelsen beviljar medlemskap. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig eller inkomma med e-post och innehålla uppgift om:

  1. Namn
  2. E-postadress eller postadress
  3. Fastighetsbeteckning för den fastighet på Tynningö eller närliggande ö sökanden äger eller hyr eller ingår hushållsgemenskap med.

Beslut om medlemskap fattas på det styrelsemöte som infaller närmast efter att ansökan har inkommit.

Ansök om medlemskap genom att skicka din ansökan till föreningens epost-adress


Webmaster: Örjan Wikström