Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Strandskyddet vann på Tynningö Udde - Södra Båtsudden

Bakgrund

Några av de närboende till fastighet 1:14 köpte in den obebyggda och allemansrättsligt tillgängliga fastigheten 1:14 någon gång under andra delen av 1900-talet. 1:14 ligger vid Båtviken och södra Båtsudden, längst ut på Östra Tynningö.

Efter en tid började några  av delägarna hävda att allmänheten inte har tillträdesrätt till området. Så småningom anlades också ett par bryggor, en av dem med ett anslutande trädäck på land.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm ålade 2003 ägarna att ta bort brygga och trädäck, då nämnden inte ansåg att anläggningarna var förenliga med strandskyddslagen.

Ärendet har sedan varit uppe i länsstyrelsen, länsrätten, miljödomstolen och miljööverdomstolen. Efter att ägarna hade förlorat i länsrätten överklagade de ärendet till miljödomstolen.

Beskrivning av området

Centrala delen av Tynningö 1:14. Det finns också en fin klippudde bortanför trädet till höger

Ovan visas den centrala delen av området. Bortom trädet till höger ligger en klippudde, som var ett attraktivt utflyktsmål i barndomsåren. Bråket med strandskyddet, som också inneburit att en del besökare har konfronterats av fastighetsägarna, har gjort att många avhållit sig från besök under ungefär ett par decennier. Områdets allemansrättsliga status har nu fastslagits och vunnit laga kraft i domstol.

Bryggorna till vänster och höger och trädäcket till den vänstra bryggan (ej synligt på bilden) strider mot strandskyddslagen.

De uppställda möblerna på en gammal grund till en gammal riven byggnad, som står på relativt stort avstånd från delägarnas egna fastigheter, är ytterligare ett exempel på icke tillåtna åtgärder enligt strandskyddslagen. Det beror på att deras syfte eller verkan kan vara att avskräcka besökare från att besöka den allemansrättsligt tillgängliga platsen.

Tynningö Udde. Inre delen av bryggan - trädäcket är dolt bakom trädet
Den inre delen av vänstra bryggan sedd från sidan. Det omtalade trädäcket ligger bakom trädet.

Trädäck och del av brygga som ska avlägsnas enligt strandskyddsdom
Ovan visas trädäcket och del av båtbryggan som ska avlägsnas enligt miljödomen. Hela anläggningen, inklusive trädäck och möbler, ligger på allemansrättsligt tillgängligt område.

Utsikt inåt Tynningö från norra Tynningö Udde. Flaggstången stårr nog ungefär vid tomtgränsen.
Vy inåt land fotograferad från samma plats som där fotot av trädäcket togs fast i motsatt riktning. Tomtgränsen mellan  fastigheten i bakgrunden och det allemansrättsligt tillgängliga området går troligen ungefär vid flaggstången. Den gamla kägelbanan syns till höger.

Fastighetsägarna har i domstol hävdat att området, inklusive platsen där fotot tagits, inte kan vara allemansrättsligt tillgänglig eftersom den ligger så nära bland annat fastigheten i bakgrunden, att det är uppenbart att de blir störda, i synnerhet som det saknas skyddande vegetation.

Det är inte tillåtet att på detta sätt avskräcka besökare från ett strandskyddat område   Den i strandskyddsdomen omtalade vägen
Den i miljödomen omtalade vägen. Skylten med Privat Område har numer avlägsnats. Till höger ses samma väg en bit bortanför skylten. Vägen har delägarna hävdat är uppenbart avsedd för privat bruk eftersom den går så nära deras fastigheter.

>
Strandskyddsvandring med Tynningö Strandskyddsförening på Tynningö Udde 2004Tynningö Strandskyddsförening på strandskyddsvandring 2004. Bilden är tagen nära klippudden ut mot Torsbyfjärden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm, 2003

Nämnden ålade ägarna till fastighet 1:14 att avlägsna brygga och trädäck på fastighet 1:14, med motivering att anläggningen stod i strid med strandskyddslagen.

Nämnden hade dessförinnan meddelat att man var positiv till att bevilja dispens för brygga och eventuellt tillhörande sjöbod på enbart en plats på fastighet 1:14, men att det i övrigt inte skulle finnas några anläggningar som avhöll besökare från att besöka området.

Man konstaterade nu att någon sådan ansökan inte inkommit, och förelade därför ägarna att mot vite avlägsna nämnda brygganläggning.

Beslutet överklagades av delägarna till länsstyrelsen

Länsstyrelsen 2/5 2006

Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet, och att därmed föreläggandet till ägarna till fastighet 1:14 att avlägsna brygga och båtdäck skulle stå fast.

Beslutet överklagades av delägarna till Miljödomstolen.

Miljödomstolen 23/6 2008

I en miljödom i Nacka Tingsrätt 23/6 2008 avslår tingsrätten överklagandet från tre av delägarna till fastighet Tynningö 1:14 (Tynningö Udde).

Därmed fastställs ett beslut av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm från 5/4 2004, att senast 31/8 2004 avlägsna brygga och trädäck från fastighet 1:14.

Tingsrätten flyttar dock fram tidpunkten för fullgörandet till 31/10 2008.

Delägarnas sakskäl

De överklagande delägarna åberopade bland annat

  • Om man vistas på 1:14 så kommer man så nära de boendes fastigheter att de blir störda. Detta är extra uppenbart eftersom det saknas skyddande vegetation.
  • Då ett vägservitut upprättades 1963 skrevs inte in i avstyckningshandlingen att området var allemansrättsligt tillgängligt.
  • Vägen på fastigheten är privat och inte en del av vägsamfälligheten.
  • Vägen går nära delägarnas fastigheter varför det är uppenbart att den är avsedd för delägarnas privata bruk.
  • En polisutredning 2003 mot ägarna lades ner bl.a. med hänvisning till att det inte fanns möjlighet att ta sig till fastighet 1:14 eller vistas där utan att begå hemfridsbrott.
  • Eftersom allemansrätten redan är utsläckt på grund av ovanstående berörs inte allmänheten av anlagd brygga och trädäck.
  • Om ändå domstolen skulle anse att området är allemansrättsligt tillgängligt så bör ändå ägarnas behov av tillgång till privat strand i detta fall väga tyngre än de förhållandevis svaga allmänna intressena.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i ett yttrande ansett att fastighetsägarnas tolkning av innebörden av vägservitut och hemfridszon inte har något stöd, varken i lagstiftning eller praxis, och att beslutet om undanröjande av anläggningarna på strandskyddsområdet är riktiga.

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm

Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut, och upplyser också om att de rekommenderat ägarna att lämna in en ansökan om bygglov för gemensam brygga, eventuellt med vidhängande sjöbodar, på enbart en plats på 1:14.

På övriga platser ska det inte finnas någon anläggning som kan avhålla allmänheten från besök.

Någon sådan ansökan har dock inte inkommit från fastighetsägarna.

Domskäl

Domstolen har efter platsbesök ansett att den väg som vägservitutet avser inte minskar utan i stället ökar områdets tillgänglighet för allmänheten, och att närheten till de överklagandes tomter inte påverkar områdets allemansrättsliga status.

Domstolen fastslår att området inte torde uppfattas som privat tomtmark varken från land eller från vattnet.

Man anser också att den aktuella bryggan och trädäcket - genom sin storlek och placering - avhåller allmänheten från att beträda området.

Domstolen anser därmed att nämnden haft fog för åläggandet att ta bort brygga och trädäck, och delägarnas överklagande avslås därmed.

Beslutet kan överklagas till Miljöverdomstolen, men prövningstillstånd krävs.

Kommentar

Ovanstående dom är viktig, dels för allmänheten och för oss på Tynningö, men också för att för att åskådliggöra vad strandskyddet och dess tillämpning egentligen innebär.

Strandskyddet har tillkommit för att skydda djur- och växtarter, samt för att tillvarata allmänhetens och det rörliga friluftslivets önskemål om allemansrättslig tillgång till stränder.

Tynningö Udde har sedan lång tid - i vart fall sedan mina barndomsår - utnyttjats som utflyktsmål - för kvällspromenader, på roddturer och badutflykter. Det finns ett stort antal fastigheter på Tynningö som inte har tillgång till egen strand.

Nästan alla stränder på Tynningö har bebyggda privata strandtomter, och det finns inte många platser där allmänheten har tillträde till stranden.

Tynningö Udde, och i synnerhet den yttersta klippudden ut mot Torsbyfjärden, har därför framstått som en av de mer attraktiva stränderna.

En tid efter det att närliggande fastighetsägare gick samman och gemensamt köpte in 1:14, kanske i slutet på 1980-talet, började några av delägarna hävda att allmänheten inte hade tillträdesrätt till platsen.

Tjänstemän på länsstyrelsen har vid ett par tillfällen på förfrågan uttalat att området ska anses vara allemansrättsligt tillgängligt, men det har inte fått fastighetsägarna att ändra sin inställning.

Detta har lett till att de flesta som tidigare använt området som utflyktsmål avstått från att bege sig dit, trots att de flesta i likhet med vad nu Miljödomstolen kommit fram till, insett att markägarnas anspråk varit ogrundade.

I och med miljödomen är det nu definitivt fastslaget att området är tillgängligt för allmänheten, vilket är ett välkommet och efterlängtat besked.

>> Miljödom i Nacka Tingsrätt 2008-06-23 (pdf)

Miljööverdomstolen 2009-10-19

Hovrätten beslutade i slutet av februari 2009 att bevilja prövningstillstånd i ärendet. 

Orsaken till att prövningstillstånd meddelades var att klagandena hävdade att en av fastighetsägarna hade även sitt bolag som delägare till sin fastighet, och att föreläggandet inte hade riktats även till hans företag.

Fastighetsägarna angav också som andrahandsyrkande att föreläggandet ska undanröjas, baserat på tidigare anförda skäl, och att strandskyddsdispens ska beviljas eftersom området inte kan nås av allmänheten annat än från vattenområdet.

Miljööverdomstolens dom

Miljööverdomstolen meddelar i dom 2009-10-19 att det kan inte antas att ägarna till fastigheten skulle sakna rättslig eller faktisk möjlighet att följa föreläggandet. De gör inte heller i sak någon annan bedömning än miljödomstolen. Överklagandet avslogs därmed, men datumet för fullgörandet av föreläggandet flyttades fram till 2010-03-01.

Miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

>> Miljödom i Miljööverdomstolen
Webmaster: Örjan Wikström