Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Lag & Rätt - Strandskydd

Strandskyddet regleras i Miljöbalken. http://www.naturvardsverket.se innehåller information om denna lag under avsnitt Lag och Rätt. Därifrån citeras:

Fram till 1994 gällde strandskyddet enbart i förhållande till friluftslivets intressen. Då utvidgades syftet för att kunna bevara stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom den strandskyddade zonen. Den sträcker sig vanligtvis 100 meter från såväl land- som vattensidan av strandkanten vid kuster, sjöar och vattendrag. Förbud gäller mot att:

 • uppföra nya byggnader och att ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål,
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,
 • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, d.v.s.inkräktar på tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor,
 • utföra andra åtgärder (som inte är byggnader, anläggningar eller anordningar) som kan skada växt-och djurliv, t.ex. att fälla träd, gräva eller gödsla.

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från förbuden. Ansökan om dispens görs hos länsstyrelsen (eller hos kommunen i de fall då länsstyrelsen delegerat beslutanderätten).

Som framgår av sista meningen kan om särskilda skäl finns lämnas dispens. Vilka sådana skäl kan man ha haft i åtanke när man stiftade lagen? Naturvårdsverkets hemsida kan även svara på denna fråga:

Särskilda skäl i sammandrag

 • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
 • Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden.
 • Uppförande av ersättningsbyggnad. Ansökan bör inkomma inom ett år från brandtillfället eller rivningen.
 • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av t.ex. en järnväg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
 • "Lucktomt" som förlorat sin betydelse för allmänheten. Dock inte giltigt skäl inom högexploaterade områden.
 • Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden.
 • Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar m.m. bör inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde. Samlokalisering bör eftersträvas.

Jag lämnar till läsaren att själv bedöma om en ny industri på strandskyddad betesmark, klassad som obebyggd, allemansrättsligt tillgänglig mark av kommunens egna handläggare, och på en ö vars stränder för övrigt nästan helt är bebyggda och därmed otillgängliga för allmänheten, ryms inom de skäl som ovan citerats.

Det finns också ett särskilt tillägg, som möjligen är det som kommunen ämnar stödja sig på:

Anläggningar vid vatten, i vissa fall

Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, om de kommer till stånd. Detta utgör dock inte automatiskt sådana särskilda skäl som krävs för en dispens. Restriktivitet krävs vid dispens för enskilda byggnader eller anläggningar som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. De rubricerade anläggningarna eller anordningarna bör inte lokaliseras till områden med stort rekreationsvärde. Möjligheter till samlokalisering av t.ex. bryggor och båthus bör tas till vara.

Som komplement till detta kan man också ta del av vad som inte är särskilda skäl:

I många beslut anges som enda motiv för att medge dispens att ansökan inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påtagligt påverkas. Detta är inte sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda skäl.

Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen upp som ett vanligtvis ogiltigt skäl för dispens.

Personliga skäl, som t.ex. återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrars/barns önskan om bosättning nära övrig familj räknas inte heller som särskilda skäl, liksom inte heller etablering/utvidgning av näringsverksamhet.

Webmaster: Örjan Wikström