Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Varvsfrågan vid Hemviken - Historik


Våren 2001 - underhandskontakter mellan sökanden och kommunen

2001-11-02

Ansökan inkom till kommunen

2002-05-15

Det datum som TGEF:s miljöplan är daterad med. Dess första mening om naturen lyder:

"Naturen på Tynningö; grönområden, stränder, skogar, fält och ängar ska bevaras. Förändringar ska ske på ett miljövänligt sätt. Det innebär att också kulturlandskapet med skogs- och jordbruk och djurhållning ska bevaras på ett miljövänligt sätt"

Ett senare stycke om bebyggelse lyder:

"Vi ska verka för att nybebyggelse på Tynningö sker inom redan befintliga fastigheter med miljöaspekterna tillgodosedda för att bevara grönområden och öns karaktär. Vi är positiva till permanentboende med ökad sysselsättning för dessa permanentboende på Tynningö för att vår ö ska överleva och utvecklas i en positiv riktning. "

Miljöplanen i sin helhet finns tillgänglig på http://www.tynningo.se/tgf

2002-06-04

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden remitterar ärendet till kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott, miljö- och hälsoskyddsenheten och TGEF (Tynningö Gårds Ekonomiska Förening).

2002-08-14

TGEF:s styrelse lämnar svar till Vaxholms kommun att man är positiv till den föreslagna utbyggnaden och att den ej kommer att negativt påverka omfattningen av och kvaliteten på tillgängliga strandområden.

2002-08-15

Samhällsbyggnadsavdelningen i Vaxholms stad föreslår att frågan om lämplighet prövas i arbetet med översiktsplanen.

2002-08-26

Efter mottagna synpunkter 2002-12-05 har skrivningen omformulerats:

Kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott i Vaxholms stad beslutar:
- att ställa sig positiva till eventuell nybyggnad av varvsbyggnad
- att uppdra åt förvaltningen att starta detaljplanearbete för det aktuella området

Enligt framförd synpunkt är innebörden av detta att: Arbets- och planeringsutskottet är positiv till varvsverksamhet och avser pröva omfattningen genom planläggning.

(Tidigare formulering: Kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott i Vaxholms stad ställer sig positivt till nybyggnad av varvsbyggnad och uppdrar till förvaltningen att starta detaljplanearbete för området)

2002-09

Närmsta berörda fastigheter får på omvägar höra talas om ärendet. Någon information från TGEF hade då ej förekommit, trots att fastighetsägarna är medlemmar i TGEF. I andra halvan av månaden går dessa fastighetsägare gemensamt ut till de övriga medlemmar som de kan gissa adresserna till med en information om ärendet samt en uppmaning om att begära extrastämma. Detta arbete försvårades mycket av att TGEF:s styrelse vägrade dela med sig av adresserna för medlemmarna till oss.

Detta leder till att cirka femtio medlemmar begär extrastämma, vilket är mer än tillräckligt för att lagens bestämmelse om extrastämma ska vara uppfyllt. Därutöver inkom också krav på extrastämma från ett antal personer som ej var medlemmar i TGEF.

2002-10-10

Kallelse till extrastämma erhålls från TGEF:s styrelse.

2002-10-30 18:45

Stämman avhölls i HSB-salen på Fleminggatan 41 i Stockholm. Närvarande inklusive ombudsomröstning var 101 medlemmar. 52 medlemmar röstade för att låta styrelsens yttrande kvarstå, medan 49 medlemmar röstade för att avvisa styrelsens yttrande till kommunen och lämna nytt yttrande.

2002-11-06

TGEF yttrar sig till kommunen och redogör för den extra föreningsstämman. TGEF uppger härvid bland annat att den tilltänkta utbyggnaden varit känd bland de närmast boende sedan mitten av sommaren (inkorrekt!). Även denna hemsida kommenteras i yttrandet på följande sätt:

Citat: "Man upprättade även en egen hemsida för kontinuerlig information / desinformation."

Kommentar:

Det är alltså denna hemsida som TGEF:s styrelse i sin information till kommunen angav som desinformation. Läsaren uppmanas att döma själv!

Informationen här baseras i första hand på dokument från Vaxholms kommun samt TGEF. Jämför till exempel TGEF:s ställningstagande med Tjänsteutlåtande från kommunen

2002-11-26

Miljö- och hälsoskyddsenhetens remiss inkommer. I bedömningen sägs bland annat att befintligt varvsområde är skräpigt och brister i hantering av kemikalier och farligt avfall, och att placeringen av en varvsverksamhet måste övervägas noggrant eftersom verksamheten kan vara störande ur miljö och hälsoskyddssynpunkt.

Enheten bedömer att befintligt beslutsunderlag ej är tillräckligt och anser därför att en MKB*  enligt 6:e kapitlet Miljöbalken krävs för att kunna bedöma verksamhetens effekter på omgivningen.

2002-12-10 Miljökonsekvensbeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en begränsad utvidgning av varvsverksamheten kan startas.

Varvsägarna ska senast till samrådet i detaljplanearbetet upprätta miljö­konsekvens­beskrivning för pågående och föreslagna verksamheter samt förslag till disposition av hela området.

2016-07-12

Någon miljökonsekvensbeskrivning har ännu inte upprättats, och området är ännu allemansrättsligt tillgängligt på samma sätt som tidigare.

I ett förslag till fördjupad översiktsplan har kommunen återkommit med förslag på en varvsutbyggnad i området, antydningsvis dock av mindre omfattning än det ursprungliga förslaget (ritningarna är i mycket grov skala och därför svårbedömda). Samtidigt har det framkommit förslag från lokala krafter på ön för att bebygga närområdet med hyresrätter i egen regi. Detta har dock åtminstone tilfälligt dragits tillbaka, av hänsyn till den oro det åter väckt för Hemvikens bevarande.

Den fördjupade översiktsplanen har ännu inte fastställts, och de framtida planerna för området får därmed alltjämnt beskrivas som oklara.

De flesta närboende är oförändrat negativa till exploatering av de allemansrättsligt tillgängliga områdena kring Hemviken, som av dessa bedöms vara en mycket viktig plats för friluftsliv, bad och rekreation, såväl som för landskapsbilden på Tynningö.


Senast uppdaterad: 2016-07-12

Webmaster: Örjan Wikström