Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Beslut 2004-05-04 angående småbåtshamnen vid Östra Tynningö Udde

Nedanstående text är ett i stort sett ordagrant referat av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll angående Tynningö udde. De enda medvetna ändringarna som gjorts är att personuppgifter avlägsnats från texten. Utdraget redovisas eftersom föreningen anser att det är ett viktigt dokument för att allsidigt belysa tillämpningen av Miljöbalkens strandskydd på Tynningö.

Vaxholms stad    Sammanträdesprotokoll

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§78

Tynningö 1:14, dnr 2000:358, 2004:0121
Utförda åtgärder inom strandskyddsområde

En representant för styrelsen i Östra Tynningö samfällighetsförening anmälde till stadsbyggnadsenheten i oktober 2002 att det byggts bryggor, satts upp skyltar med text "Privat område" och bomfästen inom Tynningö 1:14.

Fastigheten Tynningö 1:14 har arealen 12950 m2, ligger inom samlad bebyggelse och omfattas till största delen av strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken (inom 100 m från strandlinjen på land och i vatten). Tynningö 1:14 ägs av ägarna till ...

Ägare  xxx har 2001-07-16 lämnat in en förfrågan om möjlighet till bygglov för två st sjöbodar på Tynningö 1:14. Denna fråga prövas i separat ärende. Stadsbyggnadsenheten har i november 2001 svarat muntligt att behandling av frågan måste avvakta prövning av redan utförda åtgärder inom 1:14.

Stadsbyggnadsenheten har vid platsbesök 2001-07-20 konstaterat att det inom Tynningö 1:14 uppförts

  • en småbåtshamn med intilliggande trädäck
  • ett uthus (pumphus)
  • en badbrygga
  • två skyltar med texten "Privat område"
  • fäste för vägbom

Småbåtshamnen, badbryggan samt en av skyltarna ligger inom strandskyddat område. Den andra skylten samt bomfästen, som under 2003 försetts med bom, ligger utanför strandskyddat område men hindrar allmänheten att beträda området. Vägen, som bomfästena och skylten är uppsatta vid, är enda tillfartsvägen till området. Åtgärderna har uppförts utan dispens från strandskyddet och småbåtshamnen och uthuset även utan bygglov.

Enligt förrättningsprotokollet (aktbeteckning 01-VÄM-2445) är Tynningö 1:14 inte tomtmark utan avsedd för "vägar, båt och bryggplatser samt bad och friluftsliv". Inom 1:14 finns ett servitutsområde markerat med x på förrättningskartan. Inom detta område har fastigheterna ... rätt till utfart och tillägg med båtar.  I övrigt har ... ingen särskild rätt eller förmån inom Tynningö 1:14.

Enligt länsstyrelsens miljövårdsenhets yttrande 1992-09-03 är fastigheten Tynningö 1:14 inte tomtmark och ska därför enligt Länsstyrelsens mening betraktas som allemansrättsligt tillgänglig med de rättigheter och skyldigheter som följer av den s k "allemansrätten". Miljövårdsenheten instämmer i den bedömning som gjordes av länsstyrelsens lantmäterienhet 1989. Försäljningen av markområdet till ett antal delägare på 1980-talet medför enligt Länsstyrelsens bedömning ingen förändring av områdets allemansrättsliga tillgänglighet. Beträffande uppsättande av skyltar anger länsstyrelsens att det i 17 § naturvårdslagen föreskrivs (nu 5 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning) att "skylt varigenom allmänheten avvisas från ett visst område ej får finnas uppsatt utan byggnadsnämndens tillstånd".

Stadsbyggnadsenheten har 2003-03-24 tillskrivit ägarna till Tynningö 1:14 och lämnat dessa tillfälle att senast 2003-06-30 riva/ta bort småbåtshamnen, badbryggan, uthuset, de två skyltarna, bomfästena, eventuell bom och eventuella ytterligare åtgärder som utförts efter stadsbyggnadsenhetens platsbesök år 2001, alternativt inkomma med ansökan i efterhand för bygglov och/eller strandskyddsdispens samt ansökan om tillstånd för skylt och vägbom.

Ansökan för bygglov i efterhand för befintligt pumphus har inkommit 2003-04-27 från .. en av delägarna till Tynningö 1:14 som också är ägare av ... Pumphuset är enligt sökanden uppfört i början av 1960-talet av dåvarande ägaren ... i samband med att fastigheterna ... avstyckades från 1:14. Pumphuset har 7 m2 byggnads- och bruttoarea uppfördes till den brunn som då borrades för att förse fastigheterna ... med färskvatten.

Tre av delägarna till Tynningö 1:14, ..., har 200-04-29 inkommit med en gemensam skrivelse som svar på stadsbyggnadsenhetens brev daterat 2003-03-24. I skrivelsen anförs bl a att det finns sakfel i stadsbyggnadsenhetens anmälan till miljöåklagare, att Tynningö 1:14 inte är allemansrättsligt tillgänglig, att de bryggor som finns är privata bryggor som ursprungligen anlagts i slutet av 1800-talet respektive början av 1900-talet, att skyltarna med "Privat område" inte är placerade på 1:14 utan på ... och att de sattes upp för 15 år sedan, att de har rätt att stängsla in privat mark som är allemansrättsligt tillgänglig, t ex genom att sätta upp bom, så länge det finns stängselgenombrott.

Åklagarmyndigheten har 2003-05-13 beslutat att förundersökningen läggs ned med motivering att brott inte kan styrkas.

Förhandsförfrågan om dispens från strandskydd och bygglov för nybyggnad av sjöbod med 9 m2 byggnads- och bruttoarea och nybyggnad av en komplementbyggnad med 45 m2 byggnads- och bruttoarea har inkommit 2003-08-29 från en av delägarna i Tynningö 1:14.

STADSBYGGNADSENHETENS BEDÖMNING

Byggnadsnämnden har under  116/1984-05-08 prövat förhandsförfrågan från ... om nybyggnad av fritidshus och uthus på Tynningö 1:14. Byggnadsnämnden beslutade att som förhandsbesked meddela att byggnadslov för föreslagna byggnader ej kan påräknas. I protokollet anges att fastigheten Tynningö 1:14 är registrerad som grönområde. Ett bostadshus invid fastighetens östra strand har rivits i början på 1960-talet. Grunden från detta hus finns fortfarande kvar. Från Tynningö 1:14 har avstyckats 5 tomtplatser. Återstoden av Tynningö 1:14 ska anses som stamfastighet och ska enligt avstyckningsprotokoll v51/63 § 6 sammanläggas med Tynningö 1:605 som är jordbruksfastighet.

Den 6 september fastställdes avstyckning av lotterna A-E från Tynningö 1:14. I tillhörande protokoll anges under

§4 - För Tynningö 1:14 har av fd distriktslantmätaren S Hallberg upprättats ett preliminärt förslag till uppdelning i fem tomtplatser för fritidsändamål jämte ett område för vägar, båt och bryggplatser samt bad och friluftsliv. Byggnadsnämnden i Vaxholm har inte haft något att erinra mot detta förslag. Även bitr länsarkitekten ... har den 8/3 1963 vid sammanträffande med förrättningsmannen godtagit den föreslagna uppdelningen. Vid förberedande handläggning av ärendet har utstakning skett av fem tomtplatser i huvudsaklig överensstämmelse med nyssnämnda förslag. Återstoden av 1:14 ska anses som stamfastighet.

§5 - Med envar av ägolotterna A och D samt med stamfastigheten ska följa vattenområde utanför dess strand, begränsat av de på förrättningskartan angivna styckningslinjernas förlängning ut i vattenområdet och i övrigt av tidigare tillkomna gränser i vattenområdet. Med envar av ägolotterna A-E ska följa rätt att för utfart och för tillägg med båtar använda området x av stamfastigheten. I övrigt ska med ägolotterna icke följa andel i särskilda rättigheter och förmåner, som kunna tillkomma Tynningö 1:14.

§6 - ... förklarar sig ha för avsikt att, så snart avstyckningsförrättningen blivit fastställd, dels genom inteckning i Tynningö1:605 tillförsäkra den avstyckade ägolotten A rätt att för utfart använda ett område utmed östra gränsen av Tynningö 1:605, dels begära sammanläggning av återstoden av 1:14 med Tynningö 1:605.

I november 1984 såldes Tynningö 1:14 och de avstyckade fastigheterna A-D.

Stadsbyggnadsenheten anser att det vid fastigheternas försäljning inte kan ha rått någon tvekan om att Tynningö 1:14 ska kunna utnyttjas av allmänheten för bad och friluftsliv. Allmänheten hindras nu från att beträda ett område där den annars skulle ha haft fritt tillträde.

Stadsbyggnadsenheten har frågat länsstyrelsen om allmänheten kan avhållas från att beträda Tynningö 1:14 p g a närhet till fastigheterna Tynningö ... Länsstyrelsen svarade att tomter (hemfrid) alltid slutar vid fastighetsgräns och utgör inget hinder i detta fall. Det kan däremot vara lämpligt att ägarna till ... markerar tomtgränserna mot 1:14 så att det inte råder någon tvekan om var det är privat tomtmark.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i egenskap av tillsyningsmyndighet enligt miljöbalken (MB) 26 kap 9 § meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. En tillsyningsmyndighet får enligt MB 26 kap 11 § förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att anordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten ska kunna komma till ett sådant område som omfattas av allemansrätten. Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området får föreläggande lämnas om att ta bort det. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (MB 26 kap 14 §).

ÅTERREMISS M M

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har under § 360/2003-10-21 beslutat - att medge undantag från förbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken för pumphuset samt enligt 7 kap 18 § miljöbalken föreskriva att den del av Tynningö 1:14 som pumphuset tar i anspråk får utnyttjas för detta ändamål,
- att lämna bygglov i efterhand för pumphuset samt att avstå från att ta ut avgift för denna åtgärd,
- att upplysa ägarna till Tynningö 1:14 om att nämnden rekommenderar att behov av brygga och sjöbodar löses genom prövning av ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för en gemensam brygga och eventuella mindre sjöbodar för förvaring av båtmateriel i anslutning till bryggan med lokalisering till ett ställe inom Tynningö 1:14 och att det i övriga delar av fastigheten inte ska finnas några anläggningar som kan avhålla allmänheten, t ex bryggor och trädäck,
- att återremittera ärendet vad gäller redan utförda åtgärder förutom pumphuset för att lämna ägarna till Tynningö 1:14 tillfälle att inkomma med ansökan i enlighet med nämndens förslag senast 2004-01-31,
- att upplysa om att ärendet återigen tas upp för nämndens prövning i egenskap av tillsyningsmyndighet om ansökan inte inkommit till detta datum.

SKRIVELSE FRÅN OMBUD

Skrivelse med frågor från ombud för ... har inkommit till stadsbyggnadsenheten 2003-12-15. Stadsbyggnadsenheten har 2004-01-22 besvarat frågorna.

STADSBYGGNADSENHETENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Stadsbyggnadsenheten konstaterar att det inte inkommit någon ansökan i enlighet med nämndens förslag.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta
- att, med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § och vad gäller småbåtshamnen även plan- och bygglagen 10 kap 14 §, förelägga ägarna av Tynningö 1:14 ... att senast 2004-08-31 ta bort småbåtshamnen, intilliggande trädäck och text "Privat område",
- att med stöd av miljöbalken 26 kap 14 § och vad gäller småbåtshamnen även plan- och bygglagen 18 §, utdöma vite om de utan strandskyddsdispens och vad gäller småbåtshamnen även bygglov utförda åtgärderna inte borttagits senast 2004-09-30,
- att återigen upplysa ägarna till ... att nämnden är beredd att positivt pröva ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för en gemensam brygga och eventuella mindre sjöbodar för förvaring av båtmateriel i anslutning till bryggan med lokalisering till ett ställe inom Tynningö 1:14 med förutsättning att det i övriga delar av fastigheten inte ska finnas några anläggningar som kan avhålla allmänheten, t ex bryggor och trädäck.

YRKANDEN

1 - ...  (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att vitet ska vara 25 000 kronor
2 - ... (m) bedömer att Tynningö 1:14 inte är allemansrättsligt tillgänglig och yrkar att nämnden återremitterar ärendet för att lämna fastighetsägarna tillfälle att senast 2004-08-31 inkomma med ansökan om strandskyddsdispens, och för småbåtshamnen även bygglov, för de utförda åtgärderna.

OMRÖSTNING

Ordförande begär omröstning och finner bifall till yrkande nr 1.

BESLUT

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

att, med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § och vad gäller småbåtshamnen även plan- och bygglagen 10 kap 14 §, förelägga ägarna av Tynningö 1:14, ..., att senast 2004-08-31 ta bort småbåtshamnen, intilliggande trädäck och skyltar med "Privat område",

att, med stöd av miljöbalken 26 kap 14 § och vad gäller småbåtshamnen även plan- och bygglagen 18 §, utdöma vite om 25 000 kronor om de utan strandskyddsdispens och vad gäller småbåtshamnen även utan bygglov utförda åtgärderna inte borttagits senast 2004-09-30,

att återigen upplysa ägarna till ... att nämnden är beredd att positivt pröva ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för en gemensam brygga och eventuella mindre sjöbodar för förvaring av båtmateriel i anslutning till bryggan med lokalisering till ett ställe inom Tynningö 1:14 med förutsättning att det i övriga delar av fastigheten inte ska finnas några anläggningar som kan avhålla allmänheten, t ex bryggor och trädäck.

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.

Webmaster: Örjan Wikström