Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Kommentar till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut


Som framgår av nämndens beslut ska detaljplan upprättas i syfte att möjliggöra en begränsad utvidgning av varvs­verksamheten.

I samband med planarbetet ska bland annat samråd ske med berörda. Dessutom ska varvsägaren upprätta en miljökonsekvens­beskrivning för hela sin varvsverksamhet.

Att detaljplan ska upprättas innebär inte nödvändigtvis att den nya varvsbyggnaden blir av.

Begreppet samråd innebär bland annat att de närboende får möjlighet att lämna synpunkter, och att man vid utformandet av planen rimligen kommer att beakta dessa synpunkter.

Eftersom den ursprungliga ansökan utformats helt utan samråd med kringboende, bör detta samråd kunna innebära helt nya avvägningar vars resultat man för närvarande inte kan uttala sig om.

En miljökonsekvensbeskrivning ska också normalt belysa alternativ för den föreslagna verksamheten, i syfte att minimera negativ miljöpåverkan. Därvid behöver det inte vara givet att den utökade varvskapaciteten måste ligga på Tynningö.

Det är viktigt att hålla sig informerad om händelseutvecklingen, så att möjligheterna att påverka det slutliga planförslaget tillvaratas. Ett steg kan vara att gå med i den nybildade strandskyddsföreningen.


Webmaster: Örjan Wikström